Bjørnejakt kring 1890

Einar Møinichen var doktor i Aurland i 1890-åra. Han var ein robust type som for ikring alle stader i kommunen, og han var også humorist og likte å spøka med folk. Han likte å ferdast i naturen, fiska og jakta. Då han var pensjonist, skreiv han ei lita bok med tittelen: «Fra mit Jæger og Fiskerliv». Boka kom ut i Oslo i 1927, og eit par av historiane er frå Aurland.

Bjørn

Det staar endnu i vor tid – magasingeværenes tid – en viss respekt av skogens konge. Naar jeg har sat den tittel over dette kapitel, vil jeg straks medele leseren at nogen bjørn har jeg ikke skut – ikke engang set. Men paa bjørnejakt har jeg dog været – flere ganger. De fleste bygder på Vestlandet hadde før i tiden sin bjørnejeger. Saaledes var der ogsaa i Lærdal en – Ole Grøtø var hans navn. Han bodde i en liten hytte i nærheten av mit hjem. Utenpaa veggen var der spikret flere renhorn og hodeskaller av bjørn som han hadde feldt. Dette hadde selvfølgelig altid virket respektingydende paa os barn.

«Grøten» var en grei, hyggelig kar – i sin beste alder og temmelig rask paa foten, saa det var ikke smaatterier vi gikk – det var anstrengende nok at følge ham. Jeg husker en gang vi hadde gaat op i Tønjumdalen og derfra hadde vi slaat over til Erdalsfjellene og kom om eftermiddagen ned mot Storhaugen ret over Lærdalsøren. Det var en varm dag, og vi hadde gaat meget og var baade sultne og tørste. Saa kommer vi pludselig til en multemyr, som var aldeles rød-gul av bær – modne saftige multer. Jeg skal si vi mættet os og at det smakte. Ja, her vilde nok Bamse Brakar ogsaa likt sig. Men vi fik som sagt aldri se han sjøl.

Men engang var jeg dog nærved at faa møte bjørnen. Det var ikke med «Grøten». Det var flere aar senere. Jeg var blitt læge i Aurland. Der kom en dag besked inde fra Melhus i Flaamsdalen at en bjørn hadde huseret slemt der – slaat i hjel 14-15 sauer og vettskremt resten av kreaturene. Min husvert, handelsmand E.V og lensmand O. og jeg blev da snart enige om at reise derind og prøve lykken. De to førstnævnte var gamle renjegere og dyktige sportsmænd. Og det var ikke mange timer efter, saa var vi paa veien og kom til Melhus, den nestøverste gaarden i Flaamsdalen, samme aften.

Vi fik der nærmere besked om hva som var hændt. Den som hadde skutt efter bjørnen var en ganske ung gut, han var helt uøvet med skytevaaben. Han hadde først ikke villet være med efter bjørnen, men var da blit overtalt allikevel. Ham hadde bjørnen passeret like forbi, paa faa skridts avstand. Da var gutten blitt saa ræd at han ikke turde skyte. Først da bjørnen var kommet et godt stykke forbi – og den labbet ganske rolig – vaaget han sig til aa skyte paa den, men traf ikke. Da var et par av de andre skyttere blit opmerksomme paa den, og hadde skutt efter den, men det hadde været for langt hold.

Vi var av sted tidlig i graalysningen næste dag og hadde en temmelig brat opstigning. Det var her den gamle hvitskjeggede gubbe nede paa Melhus hadde hat sit møte med bjørnen i gamle dager. Det var nu mange aar siden. Bjørnen hadde ogsaa da forgrepet sig paa sauene som gik oppe i fjeldsiden og folk matte ut for at faa se aa faa skut den. Derunder begav det sig, at gamle Melhusen fik bjørnen ut paa en endeskaare – en avsats i fjeldet som ender blindt. Da bjørnen skjønte at han ikke kunde komme videre paa avsatsen, snudde den og kom mot manden. Der stod de mot hinanden paa den trange hylde, bjørnen og jægeren, og retræt var ikke mulig for nogen av dem. Saa fortelles det at Melhusen blev saa forfjamseet og ængstelig ,at han ikke fik det til at skyte, men stod og pekte med geværet mot bjørnen og tiltalte denne saalunde: «Kjem du naa nærmare, så skyt’e deg». Det sies at bjørnen ikke tog notis av denne alvorlige trudsel, men tok geværet med den ene lab og slængte det utover berget og trykket manden tilside, fòr forbi ham og nedover fjeldet, over elven og op i lien paa den anden side av dalen og forsvandt. Geværet skal endnu findes paa gaarden Kaardal og merkene efter bjørneklørne i kolben kan paavises.

Ovenfor dette berg laa den li hovr vi skulde ha vor jakt i. Den var vel ogsaa avgrenset opad. Og den ende som vi skuld passe paa var ca. 300 meter bred. Da vi var kommet ditop hørte vi allerede i det fjerne hujingen og skrikingen fra driverne, som hadde gaat en anden vei. Vi skyndte os at postere ca. 100 meter fra hinanden – og jeg fik den nederste post. Det var temmelig tæt krat foran mig, men jeg kunde se nogenlunde frit opover til lensmanden, som hadde næste post.

Driverne kom stadig nærmere. Spendingen vokste. Ret som det var syntes jeg at bjørnen kom farende frem med svær fart. Hvor skulde jeg saa plassere min kule? Det gjaldt at træffe den i hjertet, for det blev vel ikke tid til mange skud.

Men nu var driverne kommet like indpaa, og det var med dyp skuffelse vi maatte konstatere at denne gang blev det ingen batalje av. Vi gik et par timer gjennom en anden li, men sandsynligheten talte for at hans excellense Bamsen hadde stukket til fjelds og kommet sig over til et andet dalføre, efter at den var skut paa forleden dag.

Vi hørte ogsaa et par dager efter at en mand hadde set bjørnespor paa en snefonn oppe paa fjeldet mod Hallingdal. Vi 3 Nimroder maatte snu hjem med uforrettet sak denne gang ogsaa.